Daily Archives: 8 lipca 2020

Czym jest podręcznik i jakie powinien pełnić funkcje?

Termin “podręcznik” pojawia się często w literaturze skierowanej do nauczycieli. Prawie wszystkie polskie pedagogiki piszą o podręcznikach w różnych kontekstach. Ich próby opisania tego środka pedagogicznego mogą być dwojakiego rodzaju: wyliczenie przypisanych mu zadań lub opisanie jego funkcji.

Jak definiuje się podręczniki?

Na ogół definiuje się podręcznik jako część składową systemu dydaktycznego i edukacyjnego, który przyczynia się do realizacji celów edukacji. W szczególności, podręcznik jest używany do:

  • przekazywania uczniom i studentom nowych informacji w danej dziedzinie wiedzy;
  • porządkowania wiadomości;
  • rozwijania konkretnych umiejętności i nawyków, w tym umiejętności samokształcenia;
  • wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, w szczególności w dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów, które mogą napotkać uczniowie.

Ogólna charakterystyka podręcznika

Tym samym podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) szkolne są najczęściej określane jako książki, w których wyraża się treść konkretnego przedmiotu nauczanego w sposób holistyczny i szczegółowy dla danego poziomu nauczania. A zatem podręcznik jest wykładem systematycznym. Ma ona formę jednej książki zawierającej podstawowe informacje na temat danej nauki lub dziedziny. Podręcznik jest rodzajem książki, która zawiera materiał do nauczania danego przedmiotu na danym poziomie klasy, a także ściśle określoną sekwencyjną listę tematów i zagadnień.

Jakie jest znaczenie podręcznika w edukacji?

Podręcznik jest niezastąpionym narzędziem na wszystkich poziomach nauczania i edukacji. Powinien być interpretowany jako główny drogowskaz, który uczeń, z pomocą nauczyciela, wykorzystuje systematycznie, świadomie, trwale i pozytywnie. Pochłania wiedzę i metodologię różnych przedmiotów szkolnych oraz ich praktyczne zastosowanie. Podręcznik obejmuje nowe osiągnięcia naukowe, ale jej podstawowe znaczenie polega na praktycznym wykorzystaniu tych informacji. Zazwyczaj struktura i zakres materiału odpowiada obowiązującemu programowi nauczania.

Jaki się dzielą podręczniki?

Można je więc podzielić na podręczniki szkolne, uniwersyteckie, itp. Istnieją jednak podręczniki, które nie mają bezpośredniego celu pedagogicznego. Dostarczają one podstawowej wiedzy z danego obszaru wiedzy i nie są ograniczone wymogami programu nauczania. Często znajdujemy w nim dodatkowe metody nauczania, takie jak ilustracje, wykresy, tabele statystyczne itp., czasami z ćwiczeniami, problemami i zadania.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com